REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DEMOK.pl 

WSTĘP

Serwis internetowy www.demok.pl skierowany jest do osób zainteresowanych życiem braniem udziału w dyskusjach na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego www.demok.pl oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się jego Operator w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochronydanych osobowych. Portal zostałprzygotowany przez Fundację Demokracji Bezpośredniej z siedzibą w Warszawie (KRS 400498), która jest jego właścicielem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne brania udziału w ankietach, petycjach i rankingach prowadzonych przez DEMOK.pl
Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Zapoznanie się z regulaminem jest fakultatywne. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Celem działania portalu jest przeprowadzanie ankiet, petycji i rankingów oraz precyzyjne zliczanie oddanych na nie glosów. W tym celu portal prowadzi konta dla użytkowników. Założenie konta jest warunkiem oddania głosu w ankiecie, petycji lub rankingu.

2. Wypełnienie profilu użytkownika jest dobrowolne. Dane podane podczas zakładania konta pozostają poufne i są wykorzystywane jedynie do sporządzania raportów statystycznych na temat preferencji i poglądów użytkowników w zależności od danych profilowych.

RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Ankiety:

Użytkownicy mogą oddawać lub cofać głosy w ankietach. Zadaniem Portalu jest zliczanie ich na bieżąco i publikowanie wyników.
Oddane głosy są tajne, chyba, że użytkownik zdecyduje się opublikować w ramach prowadzenia profilu publicznego.
Użytkownicy mogą zgłaszać projekty nowych ankiet do przeprowadzenia przez Portal.

Petycje

Użytkownicy mogą podpisywać elektronicznie petycje lub cofać swoje poparcie dla nich. Zadaniem Portalu jest zliczanie na bieżąco ilości podpisów pod petycjami. Popracie petycji pozostaje tajne, chyba, że użytkownik zdecyduje się opublikować swoje poparcie w ramach prowadzenia profilu publicznego. Użytkownicy mogą zgłaszać projekty nowych petycji do przeprowadzenia przez Portal.

Rankingi

Użytkownicy mogą oceniać osoby publiczne przy pomocy zestandaryzowabych kryteriów przyznając w każdym z nich od 0 do 10 pkt i łącznie danej osobie publicznej od 0 do 100 pkt. Ustawienie suwaka oceny w pozycji "Nie wiem - nie mam zdania" powoduje nie branie danego kryterium pod uwagę i wyliczanie średniej oceny bez użycia tego kryterium. Dla przykładu: jeżeli przy dwóch kryteriach ustawimy suwaki na pozycjach "nie wiem" a łączna suma punktów z pozostałych ośmiu suwaków będzie wynosić np.  56, to wtedy średnia ocena wyliczona przez system wyniesie:  56 / 80 ( 56 dzielone przez 80 ), zamiast 56 /100.

Raz na dobę, w godzinach wczesno porannych, portal dokonuje uśrednienia wszystkich głosów oddanych na każdą z osób publicznych a następnie prezentacji "Rankingu Osób Publicznych". Wystawione oceny są tajne, chyba, że użytkownik zdecyduje się opublikować w ramach prowadzenia profilu publicznego. Użytkownicy mogą zgłaszać nowe osoby publiczne do uwzględnienia w Rankingu.

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu - Fundację Demokracji Bezpośredniej z siedzibą w Warszawie (KRS 400498).
Żadne dane osobowe użytkowników portalu nie są udostępniane osobom trzecim.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone są na rzecz jego Operatora, a prawa do jego poszczególnych publikacji są zastrzeżone na rzecz Operatora lub podmiotów, których te materiały udostępniły. Portal i każdy z jego elementów podlega ochronie przez prawo, w tym, w szczególności przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawę o ochronie baz danych oraz przepisy prawa dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów lub baz danych w nich zawartych.
Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych publikacji lub baz danych udostępnianych w Portalu, w tym rozpowszechnianie (również w celach informacyjnych) publikacji oraz wyników ankiet, petycji i rankingów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z Portalu w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z publikacji lub godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane w Portalu.

Zaprszamy do zamieszczania odnośników prowadzących do publikacji Portalu na stronach innych serwisów internetowych. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie tych odnośników w serwisach naruszających prawo,dobra osób trzecich lub zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. Aby otrzymać licencję na korzystanie z wyników ankiet, petycji i rankingów prowadzonych przez portal prosimy o kontakt pod adresem: redkacja@demok.pl