Pytanie - treść ankiety:

System Prezydencki dla Polski


Oto najważniejsze funkcje jakie pełni prezydent oraz prawa jakie mu przysługują w systemie parlamentarnym, który obowiązuje obecnie w naszym kraju:

Pełni funkcję reprezentacyjną podczas wyjazdów zagranicznych, a także przyjmuje głowy Państw.

Mianuje wybranego przez większość parlamentarną premiera oraz ministrów.

Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak wszelkie działania może podjąć tylko na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Ma możliwość rozwiązania Sejmu, kiedy ten w trzecim kroku nie powoła Rady Ministrów lub nie uchwali w terminie budżetu.

Uchwaloną przez sejm ustawę ma prawo skierować do rozpatrzenia Trybunałowi Konstytucyjnemu lub może ją zawetować. Dopiero po złożeniu podpisu przez Prezydenta pod ustawą może ona wejść w życie.

Mianuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Jeżeli uzna sytuację za niezwykle ważną, może zwołać Radę Gabinetową. Postanowienia Rady Gabinetowej nie są jednak wiążące prawnie.

Może on nadać obywatelstwo oraz udzielić prawa łaski.
W systemie prezydenckim głowa państwa może zyskać nowe prawa, a nawet połączyć swój urząd z innymi, które dziś obowiązują. Dokładny zakres władzy prezydenta ustalany jest w procesie szerokich konsultacji. Poniżej przykładowe zmiany:

Może być głową państwa oraz całej administracji Państwowej.

Może zostać naczelnym dowódcą sił zbrojnych.

Może mu przysługiwać prawo do powoływania ministrów, którzy będą odpowiadać tylko przed nim samym.

Może mieć prawo do odwoływania poszczególnych ministrów.

Może zostać wyłączony z odpowiedzialności politycznej.

Może być liderem swojej partii przez cały czas sprawowania urzędu.

Może mieć wyłączność na powoływanie sekretarza stanu – kierownika polityki zagranicznej.

Może jako przywódca partii określać jakie ustawy ma wprowadzać parlament, a co za tym idzie stanowić prawo. 
Problematykę tę dość ciekawie przedstawia w swoim nieco zabawnym programie Max Kolonko (link poniżej).


Załączniki:
System prezydencki i parlamentarny według Maxa Kolonko

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
12

Propozycje do wyboru:

Popieram

Popieram wprowadzenie w Polsce systemu demokracji z silną władzą prezydencką.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Nie popieram

Preferuję pozostanie przy aktualnym systemie demokracji parlamentarnej.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos